Voorwaarden voor Think2 flexible hosting

De hostingservice van Think2 is op basis van "Fair Use Policy": het redelijke gebruik door de klant van dataverkeer, diskruimte en/of belasting van het systeem. Dus geen limieten aan dataverkeer/ schijfruimte/ aantallen scripts, etc.

We verwachten dat de afnemer in de lijn van haar opzet en activiteiten opereert.

Think2 functioneert eveneens op basis van "Fair Use"; de services zullen professioneel worden beheerd. Om onderhoud te plegen zal de server incidenteel gedurende korte tijd uit bedrijf kunnen zijn. Dit gebeurt natuurlijk zo veel mogelijk 'snachts.

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de inhoud en backup van de site.

Think2 is niet aansprakelijk voor schade van de klant in de ruimste zin , tenzij deze schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Think2. Met name is Think2 niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met of het gevolg is van: onderbrekingen in, of blokkeringen van toegang tot, het systeem of het internet bij Think2 of derden, een gebrek in de beveiliging van de door de klant opgeslagen informatie op de systemen van Think2 en/of haar toeleveranciers, handelingen van andere klanten of internetgebruikers, log-in procedure, account en e-mailadres.

De klant die handelt in strijd met zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst of deze voorwaarden is aansprakelijk voor alle daaruit voor Think2 voortvloeiende schade.

De klant vrijwaart Think2 tegen alle aanspraken van derden terzake van schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik van de klant van de account, het systeem of internet, dan wel door het niet nakomen van de klant van zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden.

Think2 is gerechtigd zonder nadere aankondiging de aan de klant verstrekte aansluiting op het systeem onmiddellijk buiten gebruik te stellen, indien en zo lang de klant handelt in strijd met het gestelde in deze voorwaarden. Bovendien is Think2 in dat geval gerechtigd, indien de ernst van de overtreding zulks rechtvaardigt, de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, dit alles zonder dat een recht op schadevergoeding van de klant jegens Think2 ontstaat.